Programok

F.I.S.H.R  prevenciós program

A szervezetünk ebben a projektben a ferencvárosi Összefogás a Ferencvárosért Bűnmegelőzési Egyesület szakembereivel szorosan együtt dolgozik. Mindkét egyesület a Ferencvárosi KEF tagja és több programunk fut kerületi és országos szinten is.

A program tartalma

Általános iskola felső tagozatos diákjai számára komplex megelőzési és egészségfejlesztési program. Tartalmában ötvözi a különféle tanulási technikák pozitívumait. Drámafoglalkozás, önvédelmi oktatás (elmélet és gyakorlat) és drog-prevenció kombinált együttese.
Előzetes egyeztetés alapján a program tartalmi része kombinálható, mert külön-külön is megállják a helyüket.

A program célja

A program célja, hogy gyermek- és fiatalkorú diákok komplex, megismerésre és élményszerzésre épülő mentális egészségfejlesztő nevelését kiegészítse. A nem hagyományos tanulási keretek és technikák segítségével az újszerű program egy része a kortárs segítő képzés alapjait is biztosítja a résztvevőknek, ill. olyan tudásanyag és élményforrás lehetőségét hordozza, amellyel a diákok nagyobb rálátással, több erőforrással, készséggel bírnak majd, mint a kizárólag iskolai keretekben mozgó és az iskolai erőforrásokat igénybevevő évfolyamtársaik. Megszerzett ismereteik és attitűdjeik használatával prevenciós és re/integrációs folyamatok részeseivé válhatnak, elsősorban a saját korosztályuk, közvetlen mikro és makro környezetük számára. Tudatos, emocionálisan tervezhető cél pedig olyan látens érintettség, amely társadalmilag értéket képviselő, pozitív tanulási célokat, személyiségbiztonságot, leendő hivatástudatot fogalmaz meg a fiatalok részére ebben a nagyon fogékony életkori szakaszban. A projekt egy olyan komplex programot valósít meg, amely modellezi az adott helyen működő társadalmi, civil szervezetek és a tanulmányi kötelezettséggel működő intézmények közötti együttműködés lehetőségeit az egészségfejlesztés eszmerendszerében.

A program célcsoportjai

A program elsősorban a nagyon fogékony gyermek- ill. fiatalkorú korosztályhoz szól. Elsősorban a felső évfolyamos (5., 6., 7., 8., oszt.) diákokat szólítja meg, de már létezik egy alsó évfolyamosoknak készült (3.-4. oszt.), "egyszerűsített" változata is, amelynek keretét a L.E.K.-VÁR R program adja. A foglalkozások - az elsődleges célokon túl - megerősítik a tanulás, a képzés fontosságát, így a fiatalok nagyobb életbiztonsággal, önbizalommal valósítják meg a kitűzött céljaikat. Előzetes tájékozódásunk alapján a megcélzott korosztály érdeklődési köre a saját jogaik, a kötelező szabálytartás lehetőségein belül a személyes szabadságuk és egyéniségük kifejezése, megtalálása körül mozog. Ebben az időszakban minden fiatal találkozik, esetleg ő maga is látogatást tehet olyan deviáns közösségekbe, vagy akár barátjának is tekinthet ilyen magatartású személyt, akiben saját korlátait, természetének megismerését vélheti felfedezni, kifejezni. Az alkalmi/rendszeres szerhasználó, internet vagy szerepjáték-függő, szélsőséges zenei irányzatokat kedvelő fiatalok jelenléte és devianciájuk vonzása, "merészsége" a korrekt pedagógiai, prevenciós programokkal rendelkező tanintézményekben is megtalálhatók. A társadalom feszültségeinek a lecsapódása, szükségleteinek a hiánya a fiatalok között is egyre nyomasztóbban jelentkezik. Érdeklődési körük sokszor az értékvesztettség miatt indul szélsőséges irányba. Azok a programok, amelyek komplexen képesek felvállalni a veszélyeztetett korosztály egészségfejlesztő nevelését nagyon nagy volumenű prevenciós erővel bírnak. A pályázat célcsoportja pontosan az életkori sajátossága miatt rendkívül veszélyeztetett, de nagyon nyitottak is az újra, a biztonságosra, a valóban élhetőre. Ezt a fordulópontot érdemes tudatosan megéltetni a fiatalokkal, mert ez a korosztály nagyon megfogható büntetőjogi vagy visszafordíthatatlan egészségügyi következmények nélkül.

A programunk a korosztály érdeklődésének megfelelő legmodernebb számítástechnikai megoldásokat is alkalmazza az állandó és értő figyelem megnyerése és fenntartása szempontjából.

A programban megvalósítandó tevékenységek részletezése

Választható foglalkozás csomagok:

Gold plusz

 1. Az alapprogram dupláját tartalmazza, amely összesen 10 foglakozásból és 4 fakultatív látogatásból áll. A foglalkozások mindegyike a szorgalmi időszak tanóráit veszik igénybe, kétheti gyakorisággal, teljes létszámú részvétellel. A fakultatív látogatások havi egy alkalommal lesznek, nem kötelező részvétellel, de előzetes egyeztetés után a barátok, ismerősök meghívása is lehetséges. Ha nagy az érdeklődés a fakultatív program duplázhatók, így bármikor havi két alkalomra növelhető ez a találkozás is. A foglalkozások összefüggőek, strukturáltak, de szerkezeti specifikumaik miatt önmagukban is teljes egészet képeznek.
   
 2. Az első hét óra célja, a személyiségfejlesztés, a hallgatók önismeretének növelése, illetve a csoport összeszoktatása. Ezek 5 bűnmegelőzési-életvezetési drámafoglalkozást és 2 drog-prevenciós, egészségnevelési foglalkozást tartalmaznak, önismereti elemekkel és szituációs gyakorlatokkal. Utóbbin 1 óra személyes találkozást biztosítunk absztinens személlyel.
   
 3. A következő 3 foglalkozás viktimológiával, kriminológiával és önvédelemmel foglalkozik. Elméleti (1 óra) és gyakorlati (2 óra) oktatás zajlik majd.
   
 4. A fakultatív foglalkozások elsősorban intézménylátogatásból és a látottak feldolgozásából állnak.

  A tervezett fakultációk a következők:

  - javító-nevelő intézet látogatása, találkozás az ott élő fiatalokkal,

  - bírósági tárgyalás látogatása, beszélgetés ügyésszel, ügyvéddel és bíróval,

  - térfigyelő rendszer központjának a látogatása,

  - rendőrkapitányság látogatása (kiemelten a közlekedésbiztonság),

  - hosszabb beszélgetés absztinens személyekkel prevenciós céllal (volt szerhasználók ill. bűnözők).
   

 5. A program egy meglévő munkafüzetet használ, amely a tavalyi évben került végleges kidolgozásra, de folyamatosan fejlesztjük, újranyomtatjuk.

Gold

 1. Az alapprogram dupláját tartalmazza, amely összesen 10 foglakozásból áll, de a fakultatív látogatások nélkül. A foglalkozások mindegyike a szorgalmi időszak tanóráit veszik igénybe, kétheti gyakorisággal, teljes létszámú részvétellel. A foglalkozások összefüggőek, strukturáltak, de szerkezeti specifikumaik miatt önmagukban is teljes egészet képeznek.
   
 2. Az első hét óra célja, a személyiségfejlesztés, a hallgatók önismeretének növelése, illetve a csoport összeszoktatása. Ezek 5 bűnmegelőzési-életvezetési drámafoglalkozást és 2 drog-prevenciós, egészségnevelési foglalkozást tartalmaznak, önismereti elemekkel és szituációs gyakorlatokkal. Utóbbin 1 óra személyes találkozást biztosítunk absztinens személlyel.
   
 3. A következő 3 foglalkozás viktimológiával, kriminológiával és önvédelemmel foglalkozik. Elméleti (1 óra) és gyakorlati (2 óra) oktatás zajlik majd.

Silver

 1. Az alapprogramot tartalmazza, amely összesen 5 foglakozásból áll. A foglalkozások mindegyike a szorgalmi időszak tanóráit veszik igénybe, kétheti gyakorisággal, teljes létszámú részvétellel. A foglalkozások összefüggőek, strukturáltak, de szerkezeti specifikumaik miatt önmagukban is teljes egészet képeznek.
   
 2. Az első két óra célja, a személyiségfejlesztés, a hallgatók önismeretének növelése, illetve a csoport összeszoktatása. Ezek 2 bűnmegelőzési-életvezetési drámafoglalkozást, egészségnevelési, azon belül drog-prevenciós foglalkozást tartalmaznak, önismereti elemekkel és szituációs gyakorlatokkal. Utóbbin 1 óra személyes találkozást biztosítunk absztinens személlyel.
   
 3. A következő 2 foglalkozás viktimológiával, kriminológiával és önvédelemmel foglalkozik. Ezeken elméleti (1 óra) és gyakorlati (1 óra) oktatás zajlik.

A program újszerűsége

Újszerűsége a szakembergárda milyenségében már érzékelhető, akik a legváltozatosabb végzettségi, foglalkozási, tapasztalati területről érkeztek a kreatív munka érdekében. Az állandó és a fakultatív foglalkozások összetétele személyközpontú megközelítésben segíti a tanulók személyiségfejlesztését, az oktató-nevelői tevékenységben korszerű és a leghatékonyabb módszereket, technikákat alkalmazza egymásra épülve, egymást kiegészítve folyamatos, strukturált és cselekményorientált, egészségfejlesztési, prevenciós jelenléttel.

A program következetessége

A program összeállításában figyelembe vettük az életkori sajátosságokat, a helyi iskolai tanterveket és a közösségi alapú komplex egészségfejlesztő programok ismérveit. Törekedtünk arra, hogy ne egy átlagos, az iskolai pedagógiai programra és drog-prevenciós stratégiára épülő verbális információátadással jelentkezzünk, hanem a tágabb értelmű politikai és társadalmi meghatározókat, realitásokat vegyük figyelembe, de mindezekben a helyi igényekre is reflektáljunk.

Programunk mind tartalmi, mind formai elemeiben összefüggő, egységes képet alkotnak az egészségfejlesztő nevelés követelményeihez, igényeihez mérve. Foglalkozásaink vázát az éppen elsajátított készség alkotja, amelyre már ráépülhet egy következő. A tudatosan tervezett órák során a kompetencia hiányok megszűnhetnek, így más személyes erőforrások is felszínre törhetnek, amelyek segítségével további célokat tűzhet ki a programban részt vett fiatal.

 

Objektíven alátámasztható mutatók a program eredményeire vonatkozóan

Több mutató is rendelkezésünkre fog állni.

Egyrészt jegyzőkönyvet és fotókat készítünk, másrészt a program végén visszajelzést kérünk a diákoktól.